Endret: 24 nov 2021     Opprettet: 9 okt 2017

Radiatorer i Ringnes Park Vest Sameie

Med høst og kaldere vær blir radiatorene igjen skrudd på. Les her om riktig bruk av disse.

Fjernvarme – som er løsningen som er valgt i RPV - er en moderne, avansert og billig måte å akkumulere og transportere energi på. Det kan imidlertid være noe tregere til å reagere enn andre løsninger.

Fjernvarmens grunntanke er å bruke energiressurser som er til overs i samfunnet, i stedet for dem det er stor etterspørsel etter. Det har høy leveringssikkerhet og energifleksibilitet. Det gir lysegrønt energimerke, gir lave lokale utslipp og godt innemiljø. Det sikrer også en lav energipris i forhold til strømprisen.

Vårt varmeanlegg regulerer seg selv i forhold til temperaturen ute. Varmeleveransen øker når temperaturen ute synker.

Er utetemperaturen opp mot +15°C, leveres det fjernvarme til anlegget som ikke nødvendigvis oppleves merkbar ved berøring av radiator med håndflaten.

Særlig i en overgangsperiode til ny fyringssesong vil dette være aktuelt.

Termostater på radiatorer og for gulv varme (gjelder kun siste byggetrinn), vil stenge når temperaturen i leilighetene stiger over 20°C.

Det var tidligere ikke anbefalt - i hht. FDV - at hver seksjon luftet selv, da det kun forflyttet problemet. Dette er – i hht til vår tilknyttede rørlegger gjort endringer på, slik at hver og en kan lufte etter behov. Jernia butikken i RPV selger luftenøkler.

Når det klukker i radiatorene, så tilsier dette luft i systemet. Da må det luftes.

Synker temperaturen i leilighetene til under 18°C, kan også dette indikere problemer med luft hvis radiatorene ikke avgir varme. Luft også da.

En kald radiator kan ha behov for lufting selv om den ikke lager klassisk «klukke» lyd. Da kan det ofte være at andre radiatorer i leiligheten er varme, mens en er kald. Da forsøker man å «få i gang» radiatoren ved å lufte.

Ventilen bør ikke tildekkes med gardiner eller lignende da temperaturen der ventilen sitter er temperaturen det reguleres etter og således må være representativ for romtemperaturen.

Radiatorene kan settes i «snø-modus», se snø markering på radiatoren. NB: de skal aldri settes i null, se egen FDV.

Er temperaturen under 20°C i stua og radiatoren ikke begynner å avgi varme, kan det være noe som er feil, f.eks. at termostat må byttes.

Vi har inngått en service avtale med Norsk Rørservice om fellesområdene. De kan kontakters pr. e-post: oyvind@norskrorservice.no. De vil utføre en årlig kontroll av fellesanleggene i tekniske rom i perioden oktober/november. Denne vil bli utført i uke 48 i 2021

Det er den enkelte seksjonseiere som har ansvaret for egen seksjon. Den enkelte står selvfølgelig fritt til å velge andre rørlegger enn Solutec VVS AS. De er imidlertid etterhvert godt kjent med vårt anlegg.

Er du i tvil om det er et problem kun i egen seksjon eller om det er feil ved anlegget, kan en sjekke hos nabo over og under. Det vil kunne gi en indikasjon på om det også er feil ved fellesanlegget.

Send gjerne styret info ved manglende varme NÅR ute/inne temperaturen tilsier at det skal være varme. En vil da kunne fange opp om det er feil ved fellesanlegget.

Med vennlig hilsen

Styret Ringnes Park Vest Sameie