Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 28 mai 2012

Helse-miljø og sikkerhet

Den enkelte beoer plikter å holde seg orientert om informasjon som gjøres tilgjengelig på sameiets oppslagstavler og hjemmeside for RPV.

1) Hensynet til øvrige beboere

Enhver sameier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe ellerubehag for andre beboere. Det skal være ro mellom kl 23:00 og 07:00 på virkedager, ellers fra kl 23:00 til 09:00. Ved større private arrangementer bør naboer varsles i god tid, og vinduer og dører bør holdes lukket under arrangementet.

3) Avfallshåndtering

Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og øvrig fellesareal er forbudt. Alt husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egne avfallscontainere. Det er ikke tillatt å deponere annet en alminnelig husholdningsavfall i søppelrommet. Søppel kan leveres til en av Oslos gjenbruksstasjoner (minigjenbruksstasjonen i Helgesens gate 56-58).

Reduser volumet på søppelet så godt som det lar seg gjøre før det kastes. Aviser, papp og papir skal kastes i særskilte containere. Glass, hermetikk, elektriske artikler, klær og lignende. leveres på egne steder (Meny og bussholdeplass i Sannergata).

Unngå å fylle containerne over randen – bruk den som står lenger inn.

4) Brannforebyggende sikkerhet m.m.

Grunnet brannfare og sjenanse for naboer minner styret om at det ikke er tillatt å benytte kull- og engangsgrill på takterrassen eller balkonger.

Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at det finnes brannslukkingsapparat /brannslange og en eller flere røykvarslere i de(n) seksjonen(e) han eller hun rår over.

Ganger som fører inn til leiligheter er en del av fellesarealet i en bygning.

På fellesarealer skal det som utgangspunkt ikke plasseres brennbart materiale eller objekter som kan hindre rømming. Brann- og redningsetaten opplyser om at det dessverre forekommer at uvedkommende tenner på objekter på fellersarealer og det er derfor viktig at forskriftene etterfølges.

Sikringskap skal holdes låst.

Branndørene skal dessuten ALLTID være lukket , da disse har en viktig funksjon for å hindre røykspredning ut i trappeløpet ved en brann. Vi ber om melding til styret dersom dører ikke går igjen av seg selv, slik at vaktmester får justert disse.

Detektorer i brannalarmer må ikke demonteres.

Detektorer i brannalarmer må IKKE demonteres uten å varsle vaktmester da dette vil gi feilmeldinger. Beboere må ikke fjerne detektorer da dette utgjør en sikkerhetsrisiko for hele sameiet. Selv om detektorer monteres på nytt etter fjerning, er det en risiko for feilmontering og at alarmen ikke utløses ved røykutvikling.

Ved støvende arbeider i leiligheten bør detektor tildekkes med plastpose eller lignende, støv i detektor reduserer detektorens levetid.

Balkonger/terrasser

Den enkelte plikter å holde en generell orden på egen balkong/terrasse.

Det er strengt forbudt å kaste sigaretter eller andre gjenstander ut fra leilighet, terrasse, balkong eller andre deler av bygget siden dette medfører stor risiko for brann, skade på mennesker eller skade på andres eiendom. Dette inkluderer også å kaste sigaretter eller andre gjenstander ned på eksterne gater. Den som starter en brann eller påfører skade ved slik oppførsel kan bli holdt økonomisk ansvarlig.

Verandakassene må henge innvendig og ikke utvendig på verandaene (Det har falt blomsterkasser ned i Thorvald Meyersgt).

5) Retningslinjer for solskjerming, skjerming av balkonger og utebelysning.

Hensikten med retningslinjene er å regulere diverse tiltak for skjerming utomhus slik at fasaden beholder et ensartet visuelt uttrykk se www.ringnesparkvest.no

6) Bomiljøvakthold av Securitas

RING SECURITASSENTRALEN PÅ TLF: 22 97 10 70

Vekteren kan tilkalles ved for eksempel husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller følelsen av utrygghet. Med bomiljøvekterens tilstedeværelse vil vi redusere uønsket ferdsel og adferd i og ved eiendommen, men denne tjenesten blir bedre hvis du ringer oss, når du opplever/føler utrygghet eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde.

HUSK Å RINGE NØDTELEFON VED BRANN/ULYKKER/LOVBRUDD:

BRANN - 110 AMBULANSE – 113 POLITI - 112

7) Vedlikehold i boligen er den enkelte beboers ansvar.

Styret minner om viktigheten av et jevnlig vedlikehold av egen leilighet, bla av sluk og avløpsrør, se artikkel på www.ringnesparkvest.no

Vannskader er den hyppigste skadeårsaken i et boligselskap, og lekkasje fra vannrør har oftest det største skadepotensialet. Det er derfor viktig å vite hvor stoppekranen i boligen befinner seg. Ved lekkasje på utstyr må stoppekraner på badet stenges, og rørlegger kontaktes.

Ta kontakt om det er noe du lurer på: styret@ringnesparkvest.no

God sommer!

Mvh

Styret