26 nov 2021

Nabovarsel om bar, restaurant og billjard som ny nærnabo!

Er du bekymret for hvordan dette tiltaket kan påvirke bo- og støynivå for oss - også med tanke på grøntområdene som friområde rundt oss - bør du sende merknader til dette varselet til ansvarlig søker ved guro@kritt.no eller post@kritt.no innen 30. november.

SØKNAD OM DISPENSASJON PÅ VEGNE AV TILTAKSHAVER THV MEYERSGT 7-9-11 AS, SAMT LEIETAKER, SØKES DET OM DISPENSASJON FRA AREALFORMÅL I REGULERINGSPLANEN OG PLANKRAV I KDP 4 PÅ OVENFORNEVNTE ADRESSE.

Plangrunnlag for eiendommen Gjeldende regulering er S-2255, «Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone i Oslo kommune». Planen er overstyrt av «Kommuneplan 2015 – Oslo mot 2030 – Smart, trygg og grønn». Thorvald Meyers gate 7, 9 og 11 er regulert til industri med tilhørende anlegg.

Søknad om dispensasjon arealformål i reguleringsplanen
Formål: Det søkes om dispensasjon fra gjeldende reguleringsformål og med det søkes det om bruksendring fra kontor og lager til biljardhall og serveringssted.Hensynet bak bestemmelsen er å styre arealbruken på en samfunnsnyttig måte.

Begrunnelse: I henhold til kommuneplan 2015 er område markert som eksisterende bebyggelse og anlegg og ligger tett inntil U3 (utviklingsområde). Bygget benyttes i dag hovedsakelig til kontorformål og offentlig/privat tjenesteyting. Omkringliggende eiendommer er regulert til bolig og blandet formål, samt friområde og kunstgressbane langs Akerselven. Området slik det fremstår i dag er ikke et typisk industriområde og vi mener derfor at innredning til biljardhall og serveringssted vil være et godt tilskudd til nærmiljøet.

Vi mener at fordelene er større enn ulemper ved å innvilge dispensasjon, oppfyller vilkår for dispensasjon etter plan- og bygningsloven §19-2.

Søknad om dispensasjon fra plankrav i KDP 4

I forbindelse med søknad om bruksendring fra kontor til biljardhall og serveringssted søker vi om dispensasjon fra krav om omregulering av eiendommen. Fordi ønsket formål er i strid med delvis opphevet regulert formål utløses det ifølge PBE i utgangspunktet krav om omregulering. Målet til kommunedelplanen er å sikre at videre byutvikling av Akerselva miljøpark styrker natur- og rekreasjonskvalitetene i friområdene langs elva og bevarer viktige kulturtrekk og tradisjonelle bo- og arbeidsplassmiljøer, i første rekke representert ved de førindustrielle og industrihistoriske bygningsmiljøene knyttet til elva.

Hensynet bak kravet om reguleringssak er å sikre at nye tiltak ikke får omfattende eller usikre virkninger for miljøparken, herunder at privatisering og utbygging innenfor friområdene unngås, at historiske trekk ved historiske miljøer bevares ved bygningsmessige endringer og nybygging, at ny bebyggelse underordner seg områdets preg, at viktige siktlinjer sikres og at uheldige miljømessige konsekvenser for parkområdene unngås.

Argumenter som taler for at dispensasjon burde gis:
- Nytt formål er i tråd med arealdisponeringen i gjeldende kommuneplan.
- Bruksendring av lokalet i eksisterende bygg omfatter en liten del av den totale bygningsmassen på adressen. Da det kun vil foretas mindre utvendige endringer i form av etablering av rømningsdører vil det ikke påvirke miljøparken annet enn besøkende som benytter seg av gangvei langs Akerselva som transportvei.
- En omregulering er en lang og kostbar prosess som ikke burde være nødvendig for dette tiltaket, da ønsket formål er i tråd med kommuneplanen.
- Hensynet bak bestemmelsen er ikke vesentlig tilsidesatt.

Argumenter som taler mot at dispensasjon burde gis:
- Bruken av dispensasjoner skal begrenses. Ut ifra punktene over mener vi at fordelene ved en innvilget dispensasjon er klart større enn ulempene. De negative sidene ved en innvilget dispensasjon berører hovedsakelig prinsipielle sider ved saken. Hensynet bak bestemmelsene blir ikke vesentlig tilsidesatt ved innvilget dispensasjon. Vi håper kommunen deler vårt syn i at det er klart flere fordeler enn ulemper å innvilge dispensasjon i denne saken.