27 jan 2020

Bom skal etter planen være på plass igjen i morgen!

Den elektriske bommen er forespeilet å være på plass igjen i morgen.

Det er beklagelig at det har tatt så lang tid å få dette i orden, men vi håper at alt er i orden igjen fra i morgen. Dette blir betalt av forsikringsselskapet til selskapet som kjørte ned bommen.

For ordens skyld; det var ikke brøyt- strøbilen - de var kun uheldige å kom rett bak de som kjørte den ned. 

Den manuelle bommen skal også bli ordnet da den ikke kunne låses i fast posisjon. 

Vi minner samtidig om at alminnelig parkering av motorkjøretøy og eventuelt tilhenger til motorkjøretøy er ikke tillat i indre-gårdsrom. Det er kun tillatt i forbindelse med arbeid/flytting med nødvendig av- og pålessing i MAX 30 minutter. 

Se gjerne vårt vedtatte Garasje - og parkeringsreglement i Ringnes Park Vest Sameie (RPV) 

http://web1.herborvi.no/docs/253572/download/5917%20Ringnes%20Park%20Vest%20Sameie.pdf

Garasje - og parkeringsreglement i Ringnes Park Vest Sameie (RPV) 

1. Formål  Vi ønsker et trygt og godt bomiljø i indre gårdsrom med minst mulig biltrafikk. Garasjeanleggene kan kun brukes til parkering og må ikke benyttes slik at det er til vesentlig ulempe for øvrige brukere. 

2. Parkering  Det er ikke tillatt å parkere utenfor de oppmerkede plassene i våre garasjer. Det gjelder egne regler i områdene som Q-Park drifter. Se skilt på stedet. 

3. Utleie og salg  Ved utleie eller salg av parkeringsplass skal styret informeres om dette. Garasjeplasser i Sameiet Ringnes Park Vest kan kun selges til andre i sameiet. 

 Du kan selv utføre egenadministrasjon av kjøp, salg eller leie av garasje på vår hjemmeside: www.ringnesparkvest.no. Salget må i tillegg tinglyses i grunnboka. Selger må skrive under på en erklæring om overdragelse til bruksrett til parkering. Eiendomsbetegnelsen til garasjeseksjonen er gnr. 225 bnr. 278 snr. 504 og 505 Rettighetene er tinglyst på garasjeseksjonen under servitutter. Alle avtaler og vilkår angående dette skjer direkte mellom selger/utleier og kjøper/leietaker. Styret har ikke noe ansvar i denne forbindelse. Lapper på dører o.l. blir fjernet forløpende. 4. Ulovlig oppbevaring Garasjeplassene skal kun brukes til parkering. Det er ikke lov å oppbevare løsøre og annet på plassen av hensyn til brannsikkerhet. Det er heller ikke tillatt å montere utstyr i tak eller vegger for lagring. 

5. Rengjøring Ved rengjøring eller vedlikehold av hele eller deler av garasjen plikter eier etter varsel å flytte sitt kjøretøy herunder bil, sykkel, moped, MC etc. Årlig rengjøring skjer normalt i slutten av april. Kjøretøy som ikke er fjernet før rengjøring av garasjen vil bli borttauet for eiers egen regning. 

Utleier har selv ansvaret for å varsle sine leietagere ved varslet rengjøring og vedlikehold.  

6. MC/Moped  Styret administrerer utleie av 3 garasjeplasser og flere MC/Moped-plassene. Seksjonseiere blir prioritert foran leietagere som igjen prioriteres foran eksterne i tildelingen av disse plassene. 

7. Uvedkommende  Uvedkommende skal ikke slippes inn i Garasjeanlegget. 

8. Strømkontakter  Bruk av strømkontakter i garasjeanlegget må godkjennes av styret. Ladeuttak til el-bil administreres av styret.  

9. Parkering i indre gårdsrom  Alminnelig parkering av motorkjøretøy og eventuelt tilhenger til motorkjøretøy er ikke tillat i indre-gårdsrom. Det er kun tillatt i forbindelse med arbeid/flytting med nødvendig av- og pålessing i MAX 30 minutter. 

10. Det skal utvises forsiktighet ved kjøring i bakgård   Fartsgrensen er maks 10 km i timen i indre gårdsrom. Kun kjøreveier skal benyttes, og akseltrykksbegrensning er 6 tonn. Ved flytting skal vegger, gulv, fliser, dør, heis etc. ikke skades. Heisen skal ikke reserves, men også kunne benyttes av øvrige beboere. 

11. Kjøring og parkering på naboeiendom i nord  Beboere i RPV har en rett for å kjøre gjennom portalen ved Ringnes Bryggeri samt bruke den manuelle bommen for å komme til indre gårdsrom. Beboerne har dermed ingen rett til å parkere i gårdsrommet på naboeiendommen i nord. 

12. Bomløsninger  Se nærmere info for bomløsninger og kjøring i bakgård på: www.ringnesparkvest.no  Merk: Dersom det er ønskelig å benytte seg av den elektriske bommen må det fremmes minst 2-3 virkedager i forkant av det aktuelle tidspunktet bommen skal benyttes,

13. Varsling til leietagere   Den enkelte utleier har ansvar for at leietager blir gjort oppmerksom på RPVs garasje– og parkeringsreglement 

14. Sanksjonsmidler  Området driftes etter privatrettslige regler. Overtredelser kan medføre klagebrev, kontrollavgift og ev. borttauing. I tillegg kan en bli erstatningspliktig etter vanlig erstatningsregler. 

 

Mvh

Styret Ringnes Park Vest Sameie