Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 14 apr 2016

Valgkomitéens innstilling - RPV mandag 25. april 2016

1. Valg komitéens arbeid

Valgkomiteen for 2016 har bestått av Hege Knarvik Sande og Per Haugen. Hege har er også medlem i velferdskomiteen noe som har bidratt positivt for valgkomiteens arbeide.

Valgkomitéen startet sitt arbeid i januar gjennom kurs om valgkomiteens arbeid hos OBOS i januar 2016. Like etter ble det laget en utlysning som ble hengt opp i alle oppgangene i Ringnes Park Vest sameie, samt annonsert på sameiets hjemmesider. Etter fristen gikk ut hadde 3 personer meldt sin interesse for å bli styremedlemmer eventuelt varamedlemmer. Til verv i valgkomiteen i neste perioden har 1 vist interesse.

Valgkomiteen har hatt 2 møter, samt samtaler med styreleder og styremedlemmene og nye kandidater. Det ble gjennomført telefonintervjuer av samtlige søkere og styremedlemmer.

2. Valgkomitéens begrunnelse

Sittende styret har formidlet enstemmig ønske at styret også for neste periode bør bestå av 5 styremedlemmer og 1 styreleder.

Ved valg av kandidater har komitéen vektlagt kompetanse og bakgrunn til kandidater ift nåværende behovet og arbeidsoppgaver. Valgkomiteen har forsøkt å ta hensyn til forhold som:

Erfaringer med det sittende styret

Behovet for ulik kompetanse i styret

Behovet for kontinuitet i styret

Samarbeidsklima i styret

Annen deltagelse i aktiviteter i sameiet.

Balansering av kjønn, alder, bolig i sameiet mm.

Vi ønsker at nytt styre skal være engasjert, interessert og opptatt av sameiets videre utvikling. I tillegg har komiteen vært opptatt av kandidaters tilgjengelig tid til arbeidet som kreves.

Dagens styre

Leder Marianne Husum Thorvald Meyers Gate 8

Styremedlem Shahram Ariafar Toftes Gate 13 D

Styremedlem Anna Maria Dahlgren Toftes Gate 23

Styremedlem Anders Furnes Sannergata 6 E

Styremedlem Jonny Roy M. Svensson Toftes Gate 11 A

Styremedlem Uy Tran Thorvald Meyers Gate 16 B

Varamedlem Sofia Karlsfeldt Thorvald Meyers Gate 8

Varamedlem Marius Malmer Thorvald Meyers Gate 14

Valgkomiteen

Per Haugen Thorvald Meyers Gate 16 A

Hege Knarvik Sande Seilduksgata 28 B

Kandidater til Ringnes Park Vest sitt styre

Følgende tillitsvalgte står på valg:

A) Valg av leder for 2 år

Leder Marianne Husum Adresse: Thorvald Meyers Gate 8

B) Valg av styremedlemmer for 2 år. Følgende står på valg:

Jonny Roy M. Svensson Adresse: Toftes Gate 11 A

Shahram Ariafar Adresse: Toftes Gate 13 D

C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år. Følgende står på valg:

Sofia Karlsfeldt Adresse: Thorvald Meyers Gate 8

Marius Malmer Adresse: Thorvald Meyers Gate 14

E) Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år. Følgende står på valg:

Per Haugen Adresse: Thorvald Meyers Gate 16 A

Hege Knarvik Sande Adresse: Thorvald Meyersgate 10

B. Styremedlemmer som ikke er på valg:

Anders Furnes Adresse: Sannergata 6

Anna Maria Dahlgren Adresse: Toftes Gate 23

Uy Tran Adresse: Thorvald Meyers Gate 16 B

Basert på kriteriene over, innstiller valgkomiteen følgende kandidater til verv som styremedlem for periode over to år (2016-2017). Alle kandidatene har sagt seg villig til å påta seg de verv som valgkomiteen innstiller på :

A. Som styreleder foreslås gjenvalg av:

Marianne Husum Adresse: Thorvald Meyers gt 8

Begrunnelse:

Det er valgkomiteens oppfatning basert på egne observasjoner og erfaringer samt tilbakemeldinger fra beboere at det fungerende styret har gjort en bra jobb både det siste året og i den perioden styreleder har fungert som leder. Arbeidet med reklamasjonene går mot slutten, men er ennå ikke helt avsluttet. Arbeide med forsterket vedlikehold og videre utvikling av sameiet er oppgaver som nåværende styreleder ønsker å bidra til. Valgkomiteen er derfor av den oppfatning at styreleders erfaring fra arbeidet i styret, det personlig engasjement, interesse og kunnskap gjør henne til en god kandidat for å fortsette som styreleder i RPV.

B. Som styremedlemmer foreslås gjenvalg av :

Johnny Svensson Adresse: Toftes Gate 11a

Begrunnelse:

Johnny Svensson har en perioder bak seg i sameiets styre. Han besitter en praktisk kompetanse som det er svært vanskelig å erstatte. I tillegg representerer han en viktig kontinuitet i styret og bidrar eller positivt til samarbeide både innad i styret og i aktiviteter som sameiet understøtter.

Som ny medlem av styret foreslås:

Sofia Karlsfeldt Adresse: Thorvald Meyers Gate 8

Begrunnelse:

Sofia Karlsfeldt har sittet som varastyremedlem i 1. år. Karlsfeldt har også vært medlem av velferdskomiteen det siste året, og gjennom dette arbeidet vist en særlig interesse for drift av sameiet. Av nye kandidatene som meldte sin interesse utmerket Karlsfeldt seg. Hun har en allsidig bakgrunn med både ledererfaring, og erfaring med å koordinere prosjekter. Karlsfeldt viser stor forståelse for at drift av et sameiet krever ulike typer kompetanser og kunnskaper, og hun viser til et bredt nettverk og evne og vilje til å tilegne seg ny kompetanse. Det er valgkomiteens oppfatning at Karlsfeldt vil være en ressurs for styret, som lett kan gå inn i arbeidet.

C. Som varamedlemmer foreslås:

1. Shahram Ariafar Adresse: Toftes Gate 13

2. Marius Malmer Adresse: Thorvald Meyers Gate 14

Begrunnelse:

Shahram Ariafar har erfaring som styrerepresentant i sist periode, og har derfor god kjennskap til sameiet. Shahram Ariafar trakk seg fra styrevervet på grunn av omfanget av arbeidsoppgavene, og han vil redusere dette ved å ta en plass som varamedlem.

Marius Malmer har vært varamedlem i den siste periode og innstilles derfor også for den kommende periode. Malmer har vært en stor ressurs for sameiet og medvirket ved sameiets arrangementer.

D. Som valgkomité foreslås:

Navn: Hege Knarvik Sande Adresse: Thorvald Meyers Gate 10

Navn: Shahram Ariafar Adresse: Toftes Gate 13

Navn: Per Haugen Adresse: Thorvald Meyers Gate 16A

Begrunnelse:

Årets valgkomité stiller til gjenvalg sammen med Shahram Ariafar Tradisjonelt sett har det vært 3 representanter i valgkomiteen, og vi vil gjenopprette den tradisjonen. Vi tror at det er viktig med kontinuitet i arbeidet i valgkomiteen og derfor stiller Hege Knarvik Sande og Per Haugen til gjenvalg. Shahram Ariafar har betydelig kjennskap til styrearbeidet og vil være viktig videre i valgkomiteens arbeid.

Oslo, 10.mars 2016

Valgkomiteen for RPV

Hege Knarvik Sande og Per Haugen