Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 9 apr 2015

Valgkomitéens innstilling - RPV 2015

5917 Ringnes Park Vest Sameie

1. Valg komitéens arbeid

Valgkomiteen for 2015 har bestått av Eldin Hasanagic og Caroline Hauge. Eldin har vært tidligere styremedlem i RPV noe som har bidratt positivt for valgkomiteens arbeidet.

Valgkomitéen startet sitt arbeid i januar gjennom kurs om valgkomiteens arbeid hos OBOS i januar 2015. Like etter ble det laget en utlysning som ble hengt opp i alle oppgangene i Ringnes Park Vest sameie, samt annonsert på sameiets hjemmesider. Etter fristen gikk ut hadde 4 personer meldt sin interesse for å bli styremedlemmer og 3 til verv i valgkomiteen i neste perioden.

Valgkomiteen har hatt to møter, samt samtale med styreleder, noen styremedlemmer og nye kandidater. Det ble gjennomført telefonintervjuer av samtlige søkere og styremedlemmer.

2. Valgkomitéens begrunnelse

Sittende styret har skriftlig formidlet enstemmig ønske og at styret for neste periode bør bestå av 5 styremedlemmer og 1 styreleder. Det ble bekreftet av samtlige styremedlemmer at effektivitet i arbeidet har vært høyere etter at en av styremedlemmer så seg nødt til å si opp vervet i 2014.

Ved valg av kandidater har komitéen vektlagt kompetanse og bakgrunn til kandidater ift nåværende behovet og arbeidsoppgaver. Valgkomiteen ønsker at nytt styre skal være engasjert, interessert og også ha kompetanse som styret trenger, og tidligere har hatt. I tillegg har komiteen vært opptatt av interesser og engasjement for et enda bedre sameie samt kandidaters tilgjengelig tid til arbeidet som kreves.

Samtidig ble det tatt hensyn til kontinuitet i kompetanse og erfaringer som er av betydning til styrets arbeid, samt kjønnssammensetningen av styret.

3. Kandidater til Ringnes Park Vest sitt styre

Basert på kriteriene over, innstiller valgkomiteen følgende kandidater til verv som styremedlem for periode over to år (2015-2017):

A. Styreleder som ikke er på valg:

Navn: Marianne Husum Adresse Thorvald Meyers gt 8

E-postadresse; marianne(at)online.no

B. Styremedlemmer som ikke er på valg:

Navn: Tom Arne Ingier. Adresse: Thorvald Meyers gt 16b

E-postadresse: taingier(at)gmail.com

Navn: Johnny Svensson. Adresse: Toftesgt 11a

E-postadresse: jonny.svensson(at)outlook.com

Som styremedlemmer foreslås:

Navn: Anders Furnes Adresse: Sannergata 6

E-postadresse: anders(at)ringnesparkvest.no

Utdannet økonom og jobber i bank. Stiller til gjenvalg som styremedlem. I tidligere periode som styremedlem var en av viktige deltagere i arbeidsgruppen som har som hoved oppgave oppfølging av reklamasjonssaken, samt jobbet med kommunikasjon til sameiere gjennom sosiale medier og hjemmeside. Anders vurderes som veldig engasjert for videre arbeid og en viktig ressurs med erfaringen han besitter.

Navn: Anna Dahlgren Adresse: Toftesgate 23

E-postadresse: dahlgrenanna(at)hotmail.com

Utdannet økonom og jobber i bank. Anna er per d.d. engasjert medlem i velferdskomiteen, noe som gjorde til at hun fikk interesse for videre arbeid i styret. Anna har erfaring fra tidligere styreverv i større selskaper. Hun er veldig interessert i trivsel, uteområde og at RPV skal bli ett attraktivt sameie for barnefamilier.

Anna fikk også flere uoppfordrede referanser som meget engasjert og kunnskapsrik person, god samarbeidspartner med stor gjennomføringsevne.

Navn: Uy Tran Adresse: Thorvald Meyers gt 16b

E-postadresse: uytr1985(at)gmail.com

Er utdannet samfunnsøkonom og arbeider med kraftmarkedet. Han har vært varamedlem i siste styreperioden. Hans motivasjon er å skape et godt bomiljø i sameie og besitter nyttige kunnskaper og erfaringer om juss og samfunnsøkonomi, samt forvaltning av regelverk som vurderes nyttige for styrets arbeid. Uy fremstår som en god diskusjonspartner, ivrig og engasjert samt rasjonell i sine vurderinger.

C. Som varamedlemmer foreslås:

1. Navn: Sharam Arifar Adresse: Toftesgate 13

E-postadresse: shahram(at)ariafar.com

2. Navn: Marius Malmer Adresse…………………………………...

E-postadresse mariusmalmer(at)gmail.com

D. Som valgkomité foreslås:

Navn: Per Haugen Adresse Thorvald Meyers gt 16b

E-postadresse per.haugen(at)outlook.com

Navn: Hege Knarvik Sande Adresse Thorvald Meyers gt 10

E-postadresse hege(at)sande.priv.no

Navn: Sofie Karlsfeldt Adresse Thorvald Meyers gt 8

E-postadresse sofiakarlsfeldt(at)hotmail.com

Oslo, 8.april 2015

Valgkomiteen for RPV

Eldin Hasanagic og Caroline Hauge