Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 31 mar 2014

Dispensasjon fra støyforeskriftene

Det vises til søknad fra Wegger & Kvalsvik entreprenør AS om dispensasjon fra støyende bygge- og anleggsarbeider ved Ringnes park. Arbeidene skal foregå i perioden fra 15.3.2014 til 1.9.2014 og omfatter grave- og pælearbeider for fundamentering av bygninger. Arbeidene skal foregå på dag- og kveldstid, men begrensning av støyende arbeider innenfor kl 0700-1800. SE HELE ARTIKKEL FOR MER INFO .....

RINGNES PARK: DISPENSASJON FRA STØYFORSKRIFTENE FOR STØYENDE BYGGEARBEID PÅ DAGTID I PERIODEN 15.3.2014 - 1.9.2014

Det vises til søknad fra Wegger & Kvalsvik entreprenør AS om dispensasjon fra støyende bygge- og anleggsarbeider ved Ringnes park. Arbeidene skal foregå i perioden fra 15.3.2014 til 1.9.2014 og omfatter grave- og pælearbeider for fundamentering av bygninger. Arbeidene skal foregå på dag- og kveldstid, men begrensning av støyende arbeider innenfor kl 0700-1800. Forventet støynivå for de meste støyende arbeidene vil være opptil 80-85 dB.

Søknaden er vedlagt støykart og nabovarsel.

Vurdering:

Behandling av støydispensasjoner skjer etter Forskrift om begrensning av støy, som er et tillegg til Helseforskriftene for Oslo kommune. Forskriften er hjemlet i Folkehelseloven. Kap 2 i Forskrifter om begrensning av støy gir særbestemmelser om støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. I Bydel Sagene er helsetjenesten delegert myndighet for saksbehandlingen, herunder dispensasjonssøknader.

Foreliggende opplysninger tilsier at arbeidene kan medføre støy som overskrider grenseverdiene i støyforskriftene. Bydelens vurdering er at de omsøkte arbeidene faller inn under viktige samfunnsmessige arbeider som helsetjenesten kan innvilge dispensasjon for jf. § 16.

Arbeidets art, varighet og avstand til nærmeste naboer gjør at det helsemessig vurderes som nødvendig med begrensning i tid og vilkår for støydispensasjonen. Vedtaket blir som følgende:

Vedtak:

Helsetjenesten i Bydel Sagene innvilger dispensasjon fra støyforskriften § 12 ved Ringnes park. Dispensasjon er gitt på følgende vilkår:

1. Dispensasjonen gjelder bygge- og anleggsarbeid i perioden 15.3.2014 – 1.9.2014 innenfor tidsrommet kl 0700-1800.

2. Det forutsettes at støyende arbeid forsøkes begrenset i størst mulig utstrekning, gjennom valg av arbeidsmetoder og utstyr.

3. Særlig støyende arbeider som pæling og spunting, skal som hovedregel gjennomføres på dagtid i tidsrommet kl 0800-1600. I løpet av arbeidsdagen skal det være en pause på minst en time.

2

4. Berørte naboer varsles om arbeidets art, varighet og antatt støynivå samt at dispensasjon er gitt.

Entreprenørs kontaktperson og telefonnummer må fremgå av nabovarselet.

5. Dersom naboer får sin helse alvorlig truet som følge av arbeidene, må saken vurderes på nytt, og

det kan bli aktuelt for utbygger å iverksette avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan være

støyreduserende tiltak eller å tilby erstatningsbolig de aktuelle nettene.

6. Dersom det kommer klager på forhold som i dag ikke er kjent eller ved overskridelse av angitte

vilkår kan bydelen trekke eller justere dispensasjonen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Folkehelseloven og Forskrifter om begrensninger av

støy. Dette er et enkeltvedtak som kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottatt brev. En

eventuell klage sendes via bydelsoverlegen i Bydel Sagene.

Med hilsen

BYDEL SAGENE

Henning Mørland

bydelsoverlege

Godkjent og ekspedert uten underskrift

Bydel Sagene Post- og besøksadresse:

Thorvald Meyers gate 7

0555 Oslo

Telefon: 02180

Telefaks: 23 47 40 01

Giro: 1315 01 00253

Org.nr.: 974 778 726

Internett:

www.bsa.oslo.kommune.no

E-post:

postmottak@bsa.oslo.kommune.no

Oslo kommune

Bydel Sagene

Wegger og Kvalsvik entreprenør AS

Att. Eivind Hagen

Dato:01.03.2014 Deres dato: 19.2.2014 Vår ref (saksnr): 2008/149 Saksbeh:Henning Mørland Arkivkode:512.0/938