Endret: 5 nov 2016     Opprettet: 23 feb 2015

Detektorer i brannalarmer må ikke demonteres!

Detektorer i brannalarmer må IKKE demonteres uten å varsle vaktmester, da dette vil gi feilmeldinger.

Beboere må ikke fjerne detektorer da dette utgjør en sikkerhetsrisiko for hele sameiet. Selv om detektorer monteres på nytt etter fjerning, er det en risiko for feilmontering og at alarmen ikke utløses ved røykutvikling.

Ved støvende arbeider i leiligheten bør detektor tildekkes med plastpose eller lignende. Støv i detektor reduserer detektorens levetid og kan utøse brannalarm i RPV.

Om du like vel har fjernet detektor, og/eller har fått varsel fra vaktmester om at din detektor må sjekkes, ber vi om at du kontakter ISS på e-post - Tommy.Berg(at)no.issworld.com. Det vil bli avtalt tid for kontroll. Dette må gjøres umiddelbart av hensyn til egen og andres sikkerhet - både i bolig og næringsdel i RPV. Vi er ca. 1500- 1800 mennesker som bor her - i tillegg til at det er tannlege, barnehage, restauranter, kino, treningssenter og butikker. Sikkerhetsrisikoen ved fjerning av detektorer medfører også unødvendig arbeid for vaktmester som utløser ekstra kostnader for deg og meg.

Vi bestreber oss på å holde brannsentralen feilfri, men fjerning av detektorer vanskeliggjør dette arbeidet. Oslo brannvesen (OBRE) har også informert styrer at de ikke godtar at feil av denne art på vårt brannanlegg.

Vedlikehold av boligen er den enkelte beboers ansvar. Styret minner om viktigheten av vedlikeholdet.

Filter over ovnen må regelmessig rengjøres, Det også nødvendig å rengjøre viften over ovnen. Mangelfull rengjøring vil øke faren for brann dersom uhell skulle inntreffe. Det vil også medføre at alarmen kan bli utløst ved “normal” matlaging. Informasjon om vedlikeholdet kan en ofte finne på selve viften – det normale er at den i hvert fall må sjekkes ca. en gang i året.

Hver seksjon fikk ved 1. gangs overtagelse utlevert en FDV i enten skriftlig eller digital form. Der finner en informasjon om diverse vedlikehold av den enkelte seksjon.

Mangelfullt vedlikehold kan fort bli en dyrekjøpt erfaring for så vel boligselskapet som den enkelte beboer.

Mvh

Styret